اندومتریوز جداری

معرفی بیمار

بيمار معرفی شده خانم ٣٣ ساله مورد اندومتريوز جدار شكم (واقع در داخل عضله ركتوس) می‌باشند كه تحت هدايت سونوگرافی مورد RF ablation قرار گرفتند.

در استفاده از RFA براي كاهش درد و ناراحتی ناشی از abdominal wall endometriosis مطالعه‌ای با كمك يكی از مراكز درمان ناباروری در حال انجام است و در ارزيابی اوليه از نتايج، پاسخ درمانی بسيار مناسبی ديده شده است و مطالعه همچنان ادامه دارد…

پیام بگذارید