دکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی
09125393199

اندومتریوز جداری

معرفی بیمار

بيمار معرفی شده خانم ٣٣ ساله مورد اندومتريوز جدار شكم (واقع در داخل عضله ركتوس) می‌باشند كه تحت هدايت سونوگرافی مورد RF ablation قرار گرفتند.

در استفاده از RFA براي كاهش درد و ناراحتی ناشی از abdominal wall endometriosis مطالعه‌ای با كمك يكی از مراكز درمان ناباروری در حال انجام است و در ارزيابی اوليه از نتايج، پاسخ درمانی بسيار مناسبی ديده شده است و مطالعه همچنان ادامه دارد…

پیام بگذارید