درمان متاستاز کبدی با امواج مایکروویو

معرفی بیمار

بيمار معرفی شده خانم ميانسال مورد كنسر كولون بوده كه از دو سال پيش تحت درمان با جراحی و كموتراپی بوده و در PET scan اخير ضايعه متاستاتيك منفرد در كبد ديده شد. برای بيمار طبق نظر اساتيد تومور بورد كولوركتال تصميم به انجام microwave ablation گرفته شد كه اين پروسيجر تحت بيهوشی جنرال و در مدت كوتاهی انجام و بيمار همان روز از بيمارستان مرخص شدند.

تكنيك microwave ablation به دليل اثربخشی بسيار خوب و safety بسيار بالا امروزه در بسياری موارد جايگزين جراحی متاستاتكتومی بويژه در موارد دسترسی دشوار به تومور يا شرايط نامناسب بيمار برای جراحی شده است.

از اين روش به دليل كم عوارض بودن و موربيديتی پايين بارها ميتوان در يك بيمار هم در متاستازهای كبدی و هم در متاستازهای ريوی استفاده نمود.

پیام بگذارید