درمان ندول تیریید با استفاده از RF Ablation

معرفی بیمار

بيمار معرفي شده خانم ميانسال با ندول بزرگ لوب چپ تيروييد با پاتولوژي benign ميباشد كه با بي حسي موضعي و mild sedation تحت RF Ablation قرار گرفت و پس از ٤ ساعت مرخص شد: